طراحی فاز 1 پارکینگ طبقاتی جنب بوستان کوثر

طراحی فاز 1 پارکینگ طبقاتی 5 طبقه جنبه بوستان کوثر ناحیه 5 منطقه 12 خرداد1396