طراحی بوستان مهاجران منا ( مجسمه حیوانات سابق)

 طراحی بوستان مهاجران منا ( مجسمه حیوانات سابق) در خیابان زنگنه منطقه 16 ،1391